Klub Żeglarski - CHEŁM.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

02.07.2017 (niedziela)
w Stanicy naszego Klubu

Pierwszy termin - 11:30 Drugi termin: 12:00

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór członków komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
 7. Zgłaszanie zmian dotyczących kolejności porządku obrad.
 8. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 9. Przedstawienie przez Zarząd zakresu możliwych działań Klubu w bieżącym sezonie i najbliższych latach oraz problemów z którymi Zarząd spotyka się na co dzień.
 10. Przedstawienie postulatów dotyczących usprawnienia działalności Klubu.
 11. Dyskusja nad zakresem i sposobem realizacji planowanych przedsięwzięć w sezonie 2017 oraz podziałem obowiązków pomiędzy członków Klubu.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków dotyczących realizacji zgłoszonych przedsięwzięć w sezonie 2017.
 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.