Klub Żeglarski - CHEŁM.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Klubu Żeglarskiego CHEŁM zwołuje Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w dniu 20 sierpnia 2017 roku w Stanicy Klubu o godzinie 11.30 - pierwszy termin, 12.00 - drugi termin.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza oraz Protokolanta Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przeprowadzenie głosowania nad możliwością rejestrowania przez Protokolanta przebiegu obrad Walnego Zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu z dotychczas zrealizowanych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania i posiedzeń Zarządu.
7. Omówienie przez Zarząd wniosków wypływających z wyników przeprowadzonej ankiety.
8. Przedstawienie problemu wskazanego przez Komisję Rewizyjną dotyczącego możliwości pracy Zarządu w składzie 3 osobowym zgodnie z postanowieniami Statutu § 30 punkt 2 ("Zarząd Klubu składa się z 3 lub 5 osób, w tym Komandora, Sekretarza oraz Skarbnika") w kontekście § 30 punkt 3 ("Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie, na którym przeprowadza się wybory").
9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie zmiany statutowej mającej na celu eliminację wyżej wymienionej sprzeczności.
10. Dyskusja nad problemami i perspektywami rozwoju Klubu.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania.