Klub Żeglarski - CHEŁM.

Niniejszym informujmy, iż zgodnie z § 27 ust.3 Statutu, Walne Zebranie odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku w Stanicy Klubu w Okunince nad jeziorem Białym.

I termin - godzina 12.00
II termin - godzina 12.30

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Komandora Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta, członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Odczytanie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu za rok 2017.
 6. Odczytanie sprawozdania finansowego z działalności Klubu za rok 2017.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Głosowania nad udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Zarządu z obecnego stanu dokumentacji Klubu w kontekście dyrektywy unijnej RODO a następnie dyskusja na temat procesu dostosowawczego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Przedstawianie projektów uchwał dotyczących spraw zgłoszonych i rozpatrzonych podczas dyskusji w trakcie obrad Walnego Zebrania oraz głosowania nad ich przyjęciem. 
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.