Klub Żeglarski - CHEŁM.

Działając na podstawie §27 Statutu, Zarząd Klubu Żeglarskiego - CHEŁM uprzejmie zawiadamia o zwołaniu w trybie zwyczajnym corocznego Walnego Zebrania członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Chełmskim Domu Kultury przy Placu Tysiąclecia 1 w Chełmie, w dniu 26 marca 2017r. (niedziela) o godz. 10.30 – I termin i o godzinie 11.00 – II termin.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Protokolanta.
4. Przedstawienie zaproponowanego porządku obrad Walnego Zebrania oraz procedowanie nad jego przyjęciem.
5. Przedstawienie projektu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, dyskusja i głosowanie nad jego przyjęciem.
6. Przedstawienie problemu oraz propozycji naprawczej dotyczącej ujmowania w dotychczasowych bilansach rocznych Klubu, faktu księgowania realnie nieopłaconych składek członkowskich osób, które w konsekwencji za ich nieuiszczenie zostały usunięte z Klubu.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
8. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Głosowania nad udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 2016 r.
12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian w Statucie Klubu, dyskusja oraz głosowania nad ich przyjęciem.
13. Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczących nowelizacji Regulaminu Pracy Zarządu, dyskusja oraz głosowanie nad jego przyjęciem.
14. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną projektu Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej, dyskusja oraz głosowanie nad jego przyjęciem.
15. Przedstawienie przez Zarząd projektu Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich, dyskusja oraz głosowanie nad jego przyjęciem.
16. Przedstawienie przez Zarząd wzorów Deklaracji Członka - Stażysty Klubu oraz Deklaracji Członka Klubu, dyskusja oraz głosowanie nad ich przyjęciem.
17. Dyskusja nad sposobem realizacji nieodpłatnej działalności statutowej Klubu.
18. Wolne wnioski
19. Przedstawianie projektów uchwał dotyczących spraw zgłoszonych i rozpatrzonych podczas dyskusji w trakcie obrad Walnego Zebrania oraz głosowania nad ich przyjęciem.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.