Klub Żeglarski - CHEŁM.

Zapraszamy na walne zebranie w niedzielę 29 września 2019, w stanicy Klubu nad jeziorem Białym.

I termin - godzina 13.00
II termin - godzina 13.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania.
 3. Wybór protokolanta, członków komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie nowych członków.
 6. Przyjęcie regulaminu walnego zebrania.
 7. Sprawozdanie zarządu z oświadczeń składanych przez członków Klubu.
 8. Odczytanie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia za rok 2018.
 9. Odczytanie sprawozdania finansowego z działalności stowarzyszenia za rok 2018.
 10. Odczytanie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2018.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Głosowania nad zatwierdzeniem złożonych sprawozdań, udzielenie absolutorium.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.