Klub Żeglarski - CHEŁM.

Walne zebranie - sprawozdawcze

data: 17 listopad 2019 roku (niedziela), godzina 11:00

miejsce: stanica Klubu w Okunince nad jeziorem Białym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania.

 3. Wybór protokolanta, członków komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie nowych członków.

 6. Przyjęcie regulaminu walnego zebrania.

 7. Sprawozdanie zarządu z oświadczeń składanych przez członków Klubu.

 8. Omówienie wyników kontroli organu nadzoru.

 9. Odczytanie sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.

 10. Przedstawienie przez zarząd sytuacji związanej ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.

 11. Ustne wyjaśnienia biura księgowego obsługującego nasze stowarzyszenie.

 12. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2018 rok.

 13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 14. Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdań.

 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Walne Zebranie - nadzwyczajne

data: 17 listopad 2019 roku (niedziela), godzina 13:30

miejsce: stanica Klubu w Okunince nad jeziorem Białym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania.

 3. Wybór protokolanta, członków komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie regulaminu walnego zebrania.

 6. Dyskusja nad sprawami bieżącymi Klubu.

 7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Walne Zebranie - Wyborcze

data: 17 listopad 2019 roku (niedziela), godzina 16:00

miejsce: stanica Klubu w Okunince nad jeziorem Białym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania.

 3. Wybór protokolanta, członków komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie regulaminu walnego zebrania.

 6. Przeprowadzenie wyborów zarządu.

 7. Przeprowadzeni wyborów komisji rewizyjnej.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.